Efter at have sat sit præg på forenings- og aktivitetslivet i Åbyhøj i mere end 25 år trækker Åbyhøjs 2 markante igangsættere/ildsjæle – Niels Jørgen Højsgaard og Jens-Aage Thomsen (herefter benævnt Frisør Jens) – sig ud af de mange foreninger, de har sat i gang over årene. Som afskedssalut vil vi her gøre et forsøg på at belyse de to herrers indsats og betydning for Åbyhøj:

Niels Jørgen Højsgaard

Niels Jørgen Højsgaard (NJH) begyndte sit virke i Åbyhøj 1. april 1990, hvor har tiltrådte en stilling i Danske Banks filial i Åbyhøj. Samtidig blev han Danske Banks repræsentant i Åbyhøj Handelsstandsforeningen, og overtog hvervet som kasserer.
I 1998 blev NJH valgt ind i Åbyhøj Fællesråd, og efter et år som sekretær, byttede han plads med Niels Løgager Nielsen for at blive kasserer. Niels Løgager overtog således sekretærjobbet. NJH har været kasserer i Fællesrådet frem til 2015.
Udover ovenstående foreningsaktiviteter har NJH sammen med Frisør Jens været primus motor i forbindelse med igangsætning og videreførelse af følgende unikke Åbyhøj specialiteter:

1. Skt. Hans festen i Åby Park

Hjertebarnet, der fra at være en ”beskeden” fest for ca. 300 menneske over årene har udviklet sig til at være en stor årlig begivenhed, der trækker 2-3000 mennesker til Åby Park.
Grundideen om, at aktiviteter – boder med ”simple” konkurrencer, mulighed for at købe pølser og øl, m.m. – og fælles sang suppleret med Skt. Hans tale ville få Åbyhøjs borger af huse for at få fælles oplevelser med andre Åbyhøj borgere, har været relativ uforandret siden starten.

2. Den årlige Torvedag

Torvedagen kom til verden i 1998, og fik efter et par dårlige år på grund af dårligt vejr sin nuværende blanding af marked, gøgl, PR- stande for diverse foreninger, underholdning, osv. Til at tage hånd om tilrettelæggelsen af torvedagen – såvel på det overordnede som på det detaljerede niveau blev der nedsat et torveudvalg, hvor det især var NJH og Frisør Jens, der var aktive.

3. Flagallé & Julebelysning

Endnu et pletskud fra NJH og Frisør Jens. Etableringen af disse unikke Åbyhøj begivenheder skete ligeledes i slutningen af 1990’erne. Frisør Jens var også her manden med ideen, og NJH hans trofaste , arbejdsomme støtte.

4. Den årlige pensionistfest 

Den årlige pensionist fest har igennem mange år været det store tilløbsstykke. Konceptet omfatter: Kaffe + underholdning, efterfulgt af en øl + banko. Det koster ikke noget at deltage i dette arrangement; sponsoreringer dækker udgifterne. Projektet blev søsat af Frisør Jens med NJH som ”støttepædagog” Arrangementet har altid haft stor tiltrækning fra ca. 300 tilmeldte i begyndelsen til i dag at have ca. 150, der sørger for at få afhentet en af de gratis billetter.
NJH går på efterløn her til foråret.

Frisør Jens (Jens-Aage Thomsen)

Frisør Jens har været et meget aktivt medlem af diverse foreninger i byen siden han landede i Åbyhøj i 1977.
Udover at være initiativtager til Skt. Hans Festen , Torvedagen, og hans 2-3 hjertebørn: Flagalleen, Julebelysningen, og nok især Den årlige pensionistfest, har Frisør Jens været et aktivt indslag i foreningslivet i Åbyhøj.
I flæng kan nævnes:
– Medlem af Aabyhøj Håndværker- og Handelsstandsforening fra 1998/99 og frem til i dag. Først som almindeligt bestyrelsesmedlem, derpå som formand, hvor han i 2005/06 afløste Kjeld Gissel på posten. I 2014 trådte han tilbage som formand, men fortsatte derpå som næstformand.
– Formand for Åbyhøj Forsamlingsbygning Aps, samt næstformand i Åby Sogns Støtteforening.

Frisør Jens har solgt sin salon, og stopper som erhvervsdrivende ved udgangen af april 2016.
Samtidig betyder det et farvel til foreningsengagementet i Handelsstandsforening, men forhåbentligt ikke 100 % farvel til de mange andre aktiviteter Frisør Jens er engageret i.   

Opsamling

Det er 2 markante personlighede, borgerne i Åbyhøj nu må sige farvel til. Forhåbentligt kommer der nye ildsjæle på banen, af lignende kvalitet, selvom det er en tung arv, der skal løftes.
Bemærkelsesværdigt er det da også, at de to engagerede mennesker,, der har haft deres virke i Åbyhøj igennem så mange år, ikke selv bor i Åbyhøj!!
Fra grundejerforeningens side skal der lyde et tak for den store indsats.