VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING

§ 1. Navn og virkefelt
Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening, og dens geografiske virkefelt er postområde 8230 Åbyhøj. Foreningens adresse er hos den til enhver tid værende formand.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser. Dette indebærer, at bestyrelsen skal følge med i den offentlige debat og forsøge at imødegå eventuelle planer eller offentlige tiltag, der har et omfang eller er af en karakter, som kan have en urimelig negativ indflydelse på medlemmernes ejendomme.

Et medlem kan desuden til enhver tid bede bestyrelsen om at advokere for sig i en sag, der har direkte indflydelse på hans ejendoms værdi eller æstetik. Såfremt bestyrelsen ikke internt kan blive enig om, i hvilket omfang en sag skal føres, kan formanden, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at høre medlemmernes mening.

§ 3. Pligter og rettigheder
Som medlem kan optages enhver ejer af fast ejendom i området, som det er defineret i § 1.
Møde- og stemmeret til generalforsamlingen har ejendommens ejer eller et medlem over 18 år, som ejeren har medgivet fuldmagt. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til formanden eller et bestyrelsesmedlem. Medlemmerne kan gratis benytte foreningens stiger og øvrige redskaber. Der findes en oversigt over redskaberne på foreningens hjemmeside og på bagsiden af de udgivne medlemsblade.
Meddelelser og indkaldelser sker via foreningens medlemsblad, den lokale avis eller som en direkte e-mail til medlemmet.

§ 4. Kontingent
Regnskabsåret er kalenderåret, og kontingentet opkræves forud.
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet, som træder i kraft fra det efterfølgende regnskabsår.
Restance må ikke finde sted og medfører automatisk udmeldelse. Ved udmeldelse i et regnskabsår kan der ikke kræves refusion af kontingentet.

§ 5. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag (der skal være tilsendt formanden senest 8 dage før generalforsamlingen).
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Valg.
  7. Eventuelt

Generalforsamlingen kan kun overværes af medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.
Hvis blot et medlem forlanger det, skal afstemning ske skriftligt. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 35 medlemmer skriftligt anmoder om dette med angivelse af forhandlingsgenstand. En ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt af medlemmerne, skal afholdes senest 10 dage efter anmodningen. Indkaldelse kan ske med 8 dages varsel.
Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Hvis blot et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal det offentliggøres, hvad der skal tages stilling til.

§ 7. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges ulige årstal og 2 vælges i lige årstal. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Der vælges endvidere 1 bestyrelsessuppleant hvert år.
Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer selv kasserer, næstformand og sekretær på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Formanden vælges derimod direkte på generalforsamlingen.
Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.
Bestyrelsesmødet indkaldes af formanden (eller i dennes forfald af næstformanden), der fastlægger tid og sted og fungerer som mødeleder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mødt 2 bestyrelsesmedlemmer samt formanden (eller i dennes forfald næstformanden).

§ 8. Regnskabet
Kassereren modtager alle foreningens indtægter, fører regnskabet og foretager udbetalinger efter de retningslinier, der er fastsat af bestyrelsen.
Bestyrelsen og revisorerne har til enhver tid ret til at kontrollere regnskabet og kassebeholdningen.

§ 9. Revision
Til at revidere foreningens regnskab vælges 2 revisorer. De vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen og afgår efter tur. Genvalg kan finde sted. Ved hvert års generalforsamling vælges en suppleant.

§ 10. Vedtægtsændring
Forandringer af vedtægterne kan kun ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§ 11. Opløsning
Foreningens opløsning kan kun finde sted ved en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 1/4 af medlemmerne er til stede og mindst 4/5 af de mødte stemmer derfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed er afgørende uanset de fremmødtes antal.

I tilfælde af opløsning overgår foreningens eventuelle midler til velgørende formål i Åbyhøj.

Disse vedtægter er vedtaget på 2 generalforsamlinger henholdsvis d. 27. og 29. marts 2012 og afløser vedtægter af 25. marts 2004.

Download Aabyhøj Grundejerforenings nye vedtægter 2012