VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING

§ 1. Navn og virkefelt.
Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening, og dens geografiske virkefelt er
postområde 8230 Åbyhøj. Foreningens adresse er hos den til enhver tid værende
formand.

§ 2. Foreningens formål.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser. Dette indebærer, at
bestyrelsen skal følge med i den offentlige debat og forsøge at imødegå eventuelle
planer eller offentlige tiltag, der har et omfang eller er af en karakter, som kan have en
urimelig negativ indflydelse på medlemmernes ejendomme.
Et medlem kan desuden til enhver tid bede bestyrelsen om at advokere for sig i en sag,
der har direkte indflydelse på hans ejendoms værdi eller æstetik. Såfremt bestyrelsen
ikke internt kan blive enig om, i hvilket omfang en sag skal føres, kan formanden, eller
mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at
høre medlemmernes mening.

§ 3. Pligter og rettigheder.
Som medlem kan optages enhver ejer af fast ejendom i området, som det er defineret i § 1.
Møde- og stemmeret til generalforsamlingen har ejendommens ejer eller et medlem over
18 år, som ejeren har medgivet fuldmagt. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er
betalt.
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til formanden eller et bestyrelsesmedlem.
Medlemmerne kan gratis benytte foreningens stiger og øvrige redskaber. Der findes en
oversigt over redskaberne på foreningens hjemmeside og på bagsiden af de udgivne
medlemsblade.
Meddelelser og indkaldelser sker via foreningens medlemsblad, den lokale avis eller som
en direkte e-mail til medlemmet.

§ 4. Kontingent.
Regnskabsåret er kalenderåret, og kontingentet opkræves forud.
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet, som træder i kraft fra det efterfølgende
regnskabsår.
Restance må ikke finde sted og medfører automatisk udmeldelse. Ved udmeldelse i et
regnskabsår kan der ikke kræves refusion af kontingentet.

§ 5. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og skal indkaldes med mindst 8 dages
varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag (der skal være tilsendt formanden senest 8 dage før
generalforsamlingen).
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg.
7. Eventuelt

Generalforsamlingen kan kun overværes af medlemmer. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger tages ved simpel
stemmeflerhed.
Hvis blot et medlem forlanger det, skal afstemning ske skriftligt. I tilfælde af
stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder anledning dertil,
eller når mindst 35 medlemmer skriftligt anmoder om dette med angivelse af
forhandlingsgenstand. En ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt af
medlemmerne, skal afholdes senest 10 dage efter anmodningen. Indkaldelse kan ske
med 8 dages varsel.
Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Hvis blot et medlem forlanger det, skal
afstemningen ske skriftligt. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal det
offentliggøres, hvad der skal tages stilling til

§ 7. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges ulige årstal og 2
vælges i lige årstal. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Der vælges
endvidere 1 bestyrelses suppleant hvert år.
Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer selv kasserer,
næstformand og sekretær på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Formanden vælges derimod direkte på generalforsamlingen.
Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.
Bestyrelsesmødet indkaldes af formanden (eller i dennes forfald af næstformanden), der
fastlægger tid og sted og fungerer som mødeleder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mødt 2 bestyrelsesmedlemmer samt
formanden (eller i dennes forfald næstformanden).

§ 8. Regnskabet.
Kassereren modtager alle foreningens indtægter, fører regnskabet og foretager
udbetalinger efter de retningslinjer, der er fastsat af bestyrelsen.
Bestyrelsen og revisorerne har til enhver tid ret til at kontrollere regnskabet og
kassebeholdningen.

§ 9. Revision
Til at revidere foreningens regnskab vælges 2 revisorer. De vælges på
generalforsamlingen for 2 år ad gangen og afgår efter tur. Genvalg kan finde sted. Ved
hvert års generalforsamling vælges en suppleant.

§ 10. Vedtægtsændring
Forandringer af vedtægterne kan kun ske på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvor afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§ 11. Opløsning
Foreningens opløsning kan kun finde sted ved en dertil indkaldt generalforsamling, hvor
mindst 1/4 af medlemmerne er til stede og mindst 4/5 af de mødte stemmer derfor. Er
generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed er afgørende uanset de fremmødtes
antal.
I tilfælde af opløsning overgår foreningens eventuelle midler til velgørende formål i
Åbyhøj.
Disse vedtægter er vedtaget på 2 generalforsamlinger henholdsvis d. 27. og 29.
marts 2012 og afløser vedtægter af 25. marts 2004.