REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I ÅBYHØJ GRUNDEJERFORENING 2023

Elværket, 23. marts 2023, kl. 18:00

Arrangementet indledes med et indlæg fra rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, Nicolai Bang. Der var efterfølgende debat med god spørgelyst fra salen. Fra grundejerforeningens perspektiv var det meget positivt at høre, at rådmanden var af den helt klare holdning, at regler og procedurer i forbindelse med byggesager var til for at blive overholdt, og at han ikke ville tolerere bygherrer, der opererer efter, at det er ”lettere at få tilgivelse end tilladelse”.

1. Valg af dirigent

Torben Fladeland blev på bestyrelsens forslag valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Formand Johnny Olsson indledte med at kalde 2022 for et tilfredsstillende år. Umiddelbart kunne det se ud til, at der har været lidt færre medlemmer i 2022, men her ”snyder” regnskabet lidt, da flere medlemmer i 2021 har betalt for halvdelen af 2021 samt hele 2022. Disse indbetalinger fremgår ikke af regnskabet i 2022. Det er dog foreningens ønske, at der hverves flere medlemmer så foreningen kan øge påvirkningen.

I 2023 arbejdes der på at få hjemmesiden opdateret, men den nuværende side og teknologi er så gammel, at den skal oprettes fra bunden. Formanden konstaterende dog, at der nok er lys for enden af tunnellen. Samtidig er Facebook fin kommunikationskanal, der sammen med email til medlemmer, når bredt ud.

I august 2022 deltog grundejerforeningen i Torvedagen i Åbyhøj. Det var en god oplevelse, hvor der blev mødt mange borgere, og der forventes også deltage på torvedagen igen i 2023.

Der er to bestyrere af depoter for udlån af haveredskaber, og formanden gav dem en stor tak for deres indsats i året.

Sænkning af hastigheden på Silkeborgvej har været en mærkesag for grundejerforeningen før den nuværende bestyrelse tiltrådte. At projektet nu succesfuldt er blevet gennemført, skyldes i høj grad Åby-Åbyhøj Fællesråd, som grundejerforeningen har et godt samarbejde med og er medlem af.

Projektet om byudviklingen på grunden ved ”Gammel Åbyhøj” blev nævnt som et godt eksempel på, hvordan kommunen har forbedret sig inden for tidlig borgerinddragelse.

Industriområdet hvor Arla tidligere havde mejeri (helt ude mod Sølyst i Brabrand) tegner til at blive en del af Åbyhøj (som Åbyhøj Vest), hvilket øger foreningens rækkevidde.

Grundejerforeningens bestyrelse har meldt klart ud, at det ikke er et formål at være en ” aktivitetsforening”, men formålet i stedet er at sikre, at der er en velfungerende grundejerforening i området. Det betyder dog ikke, at der ikke ses positivt på relevante arrangementer, og i efteråret var der et velbesøgt besøg hos virksomheden Systematic. Det var især spændende at se Åbyhøj fra oven.

Grundejerforeningens opgave er ikke at være ”politibetjent”, men vi vil gerne hjælpe med at informere om grundejernes pligter. Den bedste vej at gøre opmærksom på problemer i lokalområdet er via Aarhus Kommunes app ”Borgertip”.

Foreningen er nu 99 år gammel, og næste år fylder foreningen derfor 100 år. Formanden efterlyste emner til gode emner til at fejre foreningen.

Spørgsmål fra salen

Der var et spørgsmål om, planerne for hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Haslevej. Ifølge fællesrådets repræsentant på mødet er planerne udskudt.

Der var et medlem, der pointerede, at ikke alle medlemmer af grundejerforeningen er med på Facebook. Formanden forklarede, at det netop er derfor, at det er prioriteret at have en velfungerende hjemmeside.

3. Regnskab for 2022

Kasserer Kaper Okkels gennemgik regnskabet for 2022, som var uddelt i trykt kopi på bordene til deltagerne. Regnskabet viste et overskud på 4.200 kr. og en egenkapital på 77.000 kr. Det blev nævnt, at fejringen 100-års jubilæet i 2024 må forventes at kunne ses på kassebeholdningen.

4. Indkomne forslag

Der var ikke kommet forslag

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet på 100 kr./år blev vedtaget.

6. Valg

Ifølge vedtægterne skal formanden vælges af generalforsamlingen hvert år, og Johnny Olsson blev genvalgt som formand.

I ulige år skal der vælges tre medlemmer af bestyrelsen, og her blev de to nuværende medlemmer Kasper Okkels og Morten Rasmussen genvalgt. Jacob Sonne genopstillede ikke, og i stedet blev nuværende suppleant Brian Bøgedal valgt til bestyrelsen.

Rasmus Christian Kæmsgaard blev på bestyrelsens indstilling valgt som suppleant. Der er tradition for at suppleanter deltager på lige fod med øvrige medlemmer i bestyrelsens arbejde.

Kasper Thordal Møller blev valgt som revisor. Revisor Niels Hansen var ikke på valg.

Der var ingen kandidater til posten som revisor suppleant. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at undersøge om der kunne findes en i løbet af året.

7. Eventuelt

Niels Hansen tog ordet og ønskede at flere grundejere parkerede på deres grund og ikke på vejen. Thorsvej er et godt eksempel på, at et af problemerne kunne løses ved at der ikke holdt biler på vejen.

Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende møde.

Referent Kasper Okkels, 27. marts 2023

Grundejerforeningens formål er fortsat at varetage grundejernes interesser. Vi skal være mere synlige i lokalområdet og især benytte os af digital kommunikation.

Johnny Olsson
formand for Åbyhøj Grundejerforening