REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I ÅBYHØJ GRUNDEJERFORENING 2022

Elværket, 30. marts 2022, kl. 19:00

Bestyrelsens medlemmer præsenterede indledningsvist sig selv.

1. Valg af dirigent

Torben Fladeland blev på bestyrelsens opfordring valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og havde en lovlig dagsorden. Således konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Grundet corona blev generalforsamlingen i 2021 afholdt i august, hvorfor der kun var gået et halvt år siden seneste generalforsamling. Derfor var der mindre at berette end sædvanligt.

Formand Johnny Olsson konstaterede, at det er en relativ ung bestyrelse, der siden genstarten af foreningen i 2020, har nydt godt af Aabyhøj Grundejerforenings nestor Preben Sørensen lange historik og store viden om forhold i Åbyhøj. Preben har for nyligt trukket sig fra posten som kasserer. Formanden gav Preben en meget stor tak for hans virke, og især for hans indsats for at føre foreningen videre. Preben havde desværre ikke mulighed for at deltage på generalforsamlingen.

Foreningens primære virke er at varetage grundejernes interesser. Formanden nævnte blandt andet foreningens involvering i en konkret sag på B.S. Ingemansvej, hvor opførslen af en bolig ikke havde fulgt alle retningslinjer. Foreningens væsentligste interesse er at love og regler bliver overholdt af alle. Ingen af medlemmerne i foreningen er sagførere, eksperter i forvaltningsret eller lignende, så vi kan ikke bidrage med konkret ekspertviden, men foreningen har en stemme, som har en betydelig vægt og som bliver hørt.

Grundejerforeningen har mulighed for at tage kontakt til Aarhus Kommune og gøre opmærksomme på grundejeres forhold, og har to gange i det forgangne år taget kontakt til embedsværket.

I bestyrelsen diskuteres for øjeblikket om, og i så fald hvordan, vi skal involvere os i større sager eksempelvis af mere politisk karakter. Arbejdet pågår også i 2022. Grundejerforeningen er som forening medlem af Åby-Åbyhøj Fællesråd og har et godt samarbejde hermed. Formanden for grundejerforeningen er medlem af fællesrådet og deltager aktivt på møderne.

I løbet af 2021 har bestyrelsen behandlet foreningens vedtægter, og formanden forventer, at der til næste år vil være et forslag om en opdatering af vedtægterne til et mere nutidigt niveau.

Derudover har i det forgangene år været lavet en indsats for at få flere medlemmer. Det har indtil videre givet pote og ved udgangen af 2021 var der 197 betalende medlemmer. Det viser sig, at en aktiv indsats kan øge medlemstallet.

I 2022 vil bestyrelsen fokusere på kommunikationen til medlemmerne, herunder ved aktiv brug af foreningens facebook-side og ved at forbedre og forsimple hjemmesiden.

Der er god efterspørgsel efter de haveredskaber, som medlemmer kan låne. Formanden takkede depotbestyrerne for igen i år at have udført et fint arbejde.

I 2024 har Aabyhøj Grundejerforening 100-års jubilæum. Der forventes at det vil blive markeret, og formanden opfordrede til at medlemmerne kom med input til hvordan det vil kunne ske.

3. Regnskab for 2021

Foreningen havde konstitueret Kasper Okkels som kasserer og han gennemgik regnskabet for 2021. Med 197 betalende medlemmer viste regnskabet et overskud på 6.447 kr. På trods af betydelige gebyrer til banken, var omkostningsniveauet for 2021 noget lavere end i 2020. Foreningen er fortsat meget velkonsolideret med en egenkapital på 72.789 kr.

Der blev uddelt et trykt kopi af regnskabet til de medlemmer, der efterspurgte det.

Fra salen var der en kommentar om, at foreninger ikke burde betale negative renter. Det vil blive undersøgt af foreningen.

4. Fastlæggelse af kontingent for 2023

Kontingentet blev fastsat til 100 kr. efter bestyrelsens anbefaling.

5. Valg

Vedtægterne tilsiger, at der i lige år skal vælges to medlemmer til bestyrelsen, og at formanden skal vælges direkte på generalforsamlingen.

Johnny Olsson var på valg og blev genvalgt som formand. Preben Sørensen genopstillede ikke, men tidligere suppleant Henrik Sørensen blev valgt for en 2-årig periode.

Bestyrelsen foreslog Brian Bøgedal som suppleant til bestyrelsen og han blev valgt.

Efter vedtægterne skal foreningen have to revisorer. Den ene revisor, Ove Pedersen, blev i 2021 valgt for en 2-årig periode, men grundet sygdom har han måtte trække sig. Foreningens anden revisor, Niels Hansen, var på valg, og blev genvalgt for en 2-årig periode. Der var ingen kandidater til den anden revisorpost, hvorfor dirigenten konstaterede, at bestyrelsen har mandat til at finde en revisor i løbet af året. Det var heller ikke kandidater til posten som revisorsuppleant.

7. Eventuelt

Allan Rasmussen, bor i den nordlige del af Åbyhøj, havde en kommentar omkring at flere års vækst i vejtræer har betydet, at fortove flere steder slår revner og det er svært at færdes med barnevogn eller kørestol. Morten Rasmussen henviste til Aarhus Kommunes app ’Borgertip’, der giver direkte henvendelse til den relevante afdeling i kommunen. Foreningen har kun positive oplevelser med app’en. Der var debat blandt tilhørerne og flertallet af de fremmødte kunne også berette om positive oplevelser med appen.

Fra salen var også en kommentar om, at hjemmesiden med fordel kunne opdateres. Medlemmet var dog positiv over, at formanden i sin beretning allerede havde adresseret, at hjemmesiden i løbet af 2022 vil blive opdateret.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 19:40. Herefter var foreningen vært for et hjemmelavet stjerneskud. Afslutningsvist fortalte repræsentanter fra Aarhus Vand og Aarhus Kommune om de klimatilpasninger, der i øjeblikket foretages i Åbyhøj. Det var et meget interessant indlæg, der gav anledning til mange spørgsmål og debat i salen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, og i 2022 vil bestyrelsen være

Johnny Olsson, formand

Jacob Sonne, næstformand

Kasper Okkels, kasserer

Morten Rasmussen

Henrik Sørensen

Brian Bøgedal, suppleant

Referent Kasper Okkels, 31. marts 2022