NYHEDER

NYHEDER2018-03-01T21:08:36+02:00

Generalforsamling – 5. oktober kl. 19 på Elværket

Aabyhøj Grundejerforening afholder generalforsamling.

 

Dato:

Mandag den 5. oktober kl. 19.00 på Elværket, Thorsvej, Åbyhøj.

Foreningen er vært ved et mindre traktement, hvorfor vi beder om tilmelding til Mie Jarning mie.jarning@gmail.com eller mobil 4025 7742 senest den 27/9.

 

Da ingen i den nuværende bestyrelse ønsker genvalg, foreslås det, at foreningen opløses, hvis der ikke på generalforsamlingen kan vælges en ny bestyrelse.

 

Se dagsorden

 

 

17.8.19 – Åbyhøj Kræmmermarked – og Torvedag.

I forbindelse med Torvedagen d. 17 august byder vi traditionen tro velkommen til: Det Store kræmmermarked for private  salg af husflid, indbo legetøj m.v.

Vil du have en kræmmerplads eller flere, så skal du overføre kr. 200,00 pr. stand til konto: 3642 – 3642490001, og skrive dit mobilnummer som tekst, samt sende en mail til aabyhoj.torvedag@gmail.com, med dit navn samt det mobilnummer der er brugt på indbetalingen. Tilmelding er først til mølle og senest 2.8.2019.

Du får besked om din plads omkring den 10.8.2019.

NB: Erhvervsrelateret (CVR) salg er ikke tilladt.
Er du erhvervsdrivende i Åbyhøj kan du via medlemsskab af Aabyhøj Håndværker- og Handelsstandsforening købe en stand på Torvet.

Åbyen

På den gamle fragtmandscentrals grund mellem Søren Frichs Vej, Lokesvej, Huginsvej og Åbyvej er arbejdet langt fremme med at rive de forfaldne, eksisterende bygninger ned for at give plads til den nye bydel – Åbyen.

1. etape er allerede – i lettere revideret udgave – på vej igennem byrådet, og vil uden tvivl blive godkendt ved først givne lejlighed. Den eneste markante ændring i forhold til den oprindelige projekt beskrivelse er, at det planlagte højhus på 15 etager nu vil blive reduceret til en 6 eller 8 etagers udgave.

Få et overblik over projektet her!

2. etape, der bl.a. omfatter stort set resten af området, bl.a. Aarsleffs administrationsbygninger, er netop nu i høringsfasen. I skrivende stund foreligger der ikke nogen eksakt dato for, hvornår denne fase i projektet går i gang.

Såfremt de ambitiøse planer for området realiseres, vil den nye bydel få et befolkningstal på over 10.000, når området fra Åbyvej og ind til Godsbanen medregnes.

Vi vil – så godt som muligt – følge op sagen, og vil holde jer behørigt orienteret.

For nærmere detaljer vedrørende projekt Åbyen, ret da henvendelse til foreningens formand.

Skulle der være interesse herfor, kan den relevante lokalplan – Lokalplan 990 rekvireres ved at henvende sig til foreningens formand

Åbyhøjs to ildsjæle takker af

Efter at have sat sit præg på forenings- og aktivitetslivet i Åbyhøj i mere end 25 år trækker Åbyhøjs 2 markante igangsættere/ildsjæle – Niels Jørgen Højsgaard og Jens-Aage Thomsen (herefter benævnt Frisør Jens) – sig ud af de mange foreninger, de har sat i gang over årene. Som afskedssalut vil vi her gøre et forsøg på at belyse de to herrers indsats og betydning for Åbyhøj:

Niels Jørgen Højsgaard

Niels Jørgen Højsgaard (NJH) begyndte sit virke i Åbyhøj 1. april 1990, hvor har tiltrådte en stilling i Danske Banks filial i Åbyhøj. Samtidig blev han Danske Banks repræsentant i Åbyhøj Handelsstandsforeningen, og overtog hvervet som kasserer.
I 1998 blev NJH valgt ind i Åbyhøj Fællesråd, og efter et år som sekretær, byttede han plads med Niels Løgager Nielsen for at blive kasserer. Niels Løgager overtog således sekretærjobbet. NJH har været kasserer i Fællesrådet frem til 2015.
Udover ovenstående foreningsaktiviteter har NJH sammen med Frisør Jens været primus motor i forbindelse med igangsætning og videreførelse af følgende unikke Åbyhøj specialiteter:

1. Skt. Hans festen i Åby Park

Hjertebarnet, der fra at være en ”beskeden” fest for ca. 300 menneske over årene har udviklet sig til at være en stor årlig begivenhed, der trækker 2-3000 mennesker til Åby Park.
Grundideen om, at aktiviteter – boder med ”simple” konkurrencer, mulighed for at købe pølser og øl, m.m. – og fælles sang suppleret med Skt. Hans tale ville få Åbyhøjs borger af huse for at få fælles oplevelser med andre Åbyhøj borgere, har været relativ uforandret siden starten.

2. Den årlige Torvedag

Torvedagen kom til verden i 1998, og fik efter et par dårlige år på grund af dårligt vejr sin nuværende blanding af marked, gøgl, PR- stande for diverse foreninger, underholdning, osv. Til at tage hånd om tilrettelæggelsen af torvedagen – såvel på det overordnede som på det detaljerede niveau blev der nedsat et torveudvalg, hvor det især var NJH og Frisør Jens, der var aktive.

3. Flagallé & Julebelysning

Endnu et pletskud fra NJH og Frisør Jens. Etableringen af disse unikke Åbyhøj begivenheder skete ligeledes i slutningen af 1990’erne. Frisør Jens var også her manden med ideen, og NJH hans trofaste , arbejdsomme støtte.

4. Den årlige pensionistfest 

Den årlige pensionist fest har igennem mange år været det store tilløbsstykke. Konceptet omfatter: Kaffe + underholdning, efterfulgt af en øl + banko. Det koster ikke noget at deltage i dette arrangement; sponsoreringer dækker udgifterne. Projektet blev søsat af Frisør Jens med NJH som ”støttepædagog” Arrangementet har altid haft stor tiltrækning fra ca. 300 tilmeldte i begyndelsen til i dag at have ca. 150, der sørger for at få afhentet en af de gratis billetter.
NJH går på efterløn her til foråret.

Frisør Jens (Jens-Aage Thomsen)

Frisør Jens har været et meget aktivt medlem af diverse foreninger i byen siden han landede i Åbyhøj i 1977.
Udover at være initiativtager til Skt. Hans Festen , Torvedagen, og hans 2-3 hjertebørn: Flagalleen, Julebelysningen, og nok især Den årlige pensionistfest, har Frisør Jens været et aktivt indslag i foreningslivet i Åbyhøj.
I flæng kan nævnes:
– Medlem af Aabyhøj Håndværker- og Handelsstandsforening fra 1998/99 og frem til i dag. Først som almindeligt bestyrelsesmedlem, derpå som formand, hvor han i 2005/06 afløste Kjeld Gissel på posten. I 2014 trådte han tilbage som formand, men fortsatte derpå som næstformand.
– Formand for Åbyhøj Forsamlingsbygning Aps, samt næstformand i Åby Sogns Støtteforening.

Frisør Jens har solgt sin salon, og stopper som erhvervsdrivende ved udgangen af april 2016.
Samtidig betyder det et farvel til foreningsengagementet i Handelsstandsforening, men forhåbentligt ikke 100 % farvel til de mange andre aktiviteter Frisør Jens er engageret i.   

Opsamling

Det er 2 markante personlighede, borgerne i Åbyhøj nu må sige farvel til. Forhåbentligt kommer der nye ildsjæle på banen, af lignende kvalitet, selvom det er en tung arv, der skal løftes.
Bemærkelsesværdigt er det da også, at de to engagerede mennesker,, der har haft deres virke i Åbyhøj igennem så mange år, ikke selv bor i Åbyhøj!!
Fra grundejerforeningens side skal der lyde et tak for den store indsats.

Go to Top